Návrh umiestenenia Water Beast 700 v blízkosti chránenej krajinnej oblasti

Typickým miestom pre osadenie kontajnerovej ČOV s MBR je aglomerácia menších obcí a osád v horských oblastiach s rekreačnými zariadeniami so športoviskami, hotelmi a penziónmi. Tu je príležitosť na opätovné využitie kvalitne vyčistenej vody a tiež možnosť jej zadržania v území. Vyprodukovaný odvodnený stabilizovaný kal z ČOV je vhodné využiť v miestnych kompostárňach a na poľnohospodárske účely v rastlinnej výrobe.

Výhody čistiarní Water Beast

vysoká účinnosť čistenia, pre niektoré ukazovatele až 99%

využitie vyčistenej vody ako úžitkovej vody, možnosť vypúšťania do málo vodnatých tokov

možnosť financovania prostredníctvom Eurofondov, bánk a lízingu

úspora nákladov spojených s budovaním sústavy betónových nádrží

veľmi krátka doba výroby, montáže a uvedenia do prevádzky, 3-6 mesiacov

plnoautomatická a takmer bezobslužná prevádzka

aplikácia na vzdialené riadenie a kontrolu stavu z PC, smartfónu alebo tabletu

zastavanej plochy oproti konvenčným ČOV a nízke stavebné náklady

Využitie čistiarne

chránené oblasti

krízové oblasti

komerčné objekty

priemyselné objekty

obce

Kontaktujte nás


Kontakty

PhDr. Norbert Skyrčák

konateľ,
predaj čistiarní

info@tercial.sk