Water Beast 5000

Čistiarne odpadových vôd s membránovým bioreaktorom

800 – 3000 m3/deň určené pre 5000 – 15000 obyvateľov

Water Beast 5000 ponúka riešenie pre minimalizáciu stavebných prác, rýchle dodanie a prevádzkovanie čistiarne.

Procesné nádrže sú kruhové s vnútorným delením jednotlivých nádrží. Sú zhotovené z obojstranne smaltovaných plechov, vzájomne zoskrutkovaných a utesnených. Sú uložené na vodovzdornej železobetónovej doske.
Nádrže výšky 6 m môžu byť dodané ako otvorené, alebo zastrešené, vybavené tepelnou izoláciou alebo bez. Pomocné prevádzky pozostávajúce z velína so sociálnym zariadením, riadenie bioreaktora, odvodňovania kalu sú taktiež dodávané plne zmontované a na stavenisku sa len vzájomne prepoja a napoja na procesné nádrže. Technologické zariadenie je doplnené odlučovačom piesku a prispôsobené projektovanému výkonu. Prevádzka takýchto čistiarní je plne automatická s možnosťou diaľkového ovládania mobilnými zariadeniami alebo PC. Ako príklad riešenia uvádzame ČOV s výkonom 1000m3/deň. Táto pozostáva z troch kruhových nádrží s nasledovnými parametrami:

N1 – Akumulačná nádrž

Akumulačná nádrž je umiestnená v samostatnej kruhovej nádrži o priemere 8,57 m a výške 5,8 m s objemom 330 m3. V nej je umiestnený lapač piesku, miešadlo a čerpadlá pre čerpanie čistenej vody do nádrží biologického čistenia. Mechanické predčistenie a po ňom i zachytávanie tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu (ak si to charakter najmä priemyselných OV vyžaduje), sa uskutočňuje samostatne pred vstupom do akumulačnej nádrže.

N2 – Procesné nádrže čistenia

Procesné nádrže čistenia – jedná sa o 2 sústredné kruhové nádrže, vonkajšia nádrž má priemer 11,14 m a výšku 5,8 m, vnútorná 6,86 m. Vnútorná nádrž o objeme 211 m3 slúži ako denitrifikačná nádrž. Priestor v medzikruží je deliacimi stenami rozdelený na 3 časti: anaeróbna sekcia s objemom 71 m3, nitrifikačná sekcia 177 m3 a sekcia bioreaktora 106 m3.

Využitie čistiarne

chránené oblasti

krízové oblasti

komerčné objekty

priemyselné objekty

obce

Inovatívne riešenie

Membránový bioreaktor - MBR je zariadenie pre dokonalé čistenie odpadových vôd.

Vyčistená voda je nasávaná cez mikro póry (0,04μm) v stenách tisícoch jemných vlákien membránového bioreaktora. Takto vyčistená voda neobsahuje takmer žiadne nerozpustené látky, ani väčšinu baktérií a preto je možné ju využívať ako úžitkovú vodu na závlahy a pre obnovu prírodných vodných plôch a mokradí.

viac o procese čistenia

Návrh umiestenenia Water Beast 700 v blízkosti chránenej krajinnej oblasti

Typickým miestom pre osadenie kontajnerovej ČOV s MBR je aglomerácia menších obcí a osád v horských oblastiach s rekreačnými zariadeniami so športoviskami, hotelmi a penziónmi. Tu je príležitosť na opätovné využitie kvalitne vyčistenej vody a tiež možnosť jej zadržania v území. Vyprodukovaný odvodnený stabilizovaný kal z ČOV je vhodné využiť v miestnych kompostárňach a na poľnohospodárske účely v rastlinnej výrobe.

Výhody čistiarní Water Beast

vysoká účinnosť čistenia, pre niektoré ukazovatele až 99%

využitie vyčistenej vody ako úžitkovej vody, možnosť vypúšťania do málo vodnatých tokov

možnosť financovania prostredníctvom Eurofondov, bánk a lízingu

úspora nákladov spojených s budovaním sústavy betónových nádrží

veľmi krátka doba výroby, montáže a uvedenia do prevádzky, 3-6 mesiacov

plnoautomatická a takmer bezobslužná prevádzka

aplikácia na vzdialené riadenie a kontrolu stavu z PC, smartfónu alebo tabletu

zastavanej plochy oproti konvenčným ČOV a nízke stavebné náklady

Na stiahnutie

Vzdialené ovládanie

Najnovšia generácia PLC, databázového a vizualizačného systému pracuje pod systémom Android aj iOS. Po pripojení cez internet umožňuje kedykoľvek sledovať stav, korigovať automatické riadenie ČOV, či prepnúť chod do manuálneho režimu. Vizualizačný systém poskytuje včasné upozornenie na zmeny procesných hodnôt mimo požadované rozsahy, čím dokáže predísť havarijným stavom ČOV. Pre servisné účely je možné spätne monitorovať všetky stavy, alarmy a hlásenia. Prostredníctvom vzdialenej diagnostiky a preventívnej údržby tak podstatne znižuje servisné náklady a pomáha predvídať potencionálne havarijné stavy. Ponúkame možnosť pripojenia na dispečing výrobcu. Samozrejmosťou je štatistické vyhodnotenie vybraných procesných veličín, ktoré prezentujú množstvo vyčistenej vody a spotrebu energie vo zvolených časových intervaloch.

viac o opciách a prevádzkách

Kontaktujte nás


Kontakty

PhDr. Norbert Skyrčák

konateľ,
predaj čistiarní

info@tercial.sk