Water Beast 700

Kontajnerové čistiarne s membránovým bioreaktorom

100 – 400 m3 OV/deň určené pre 700 – 2100 obyvateľov

Kontajnerové ČOV sú dodávané v predmontovanom stave. Veľmi krátka doba dodania a sprevádzkovania zariadenia od 3 do 6 mesiacov.

Skladajú sa z dvoch základných modulov, každý v rozmeroch prepravného kontajnera pre jednoduchšiu dopravu a montáž. Sú vybavené najmodernejšou technológiou čistenia pomocou membránových bioreaktorov. Kontajnerové nádrže sú zakrytované. Kryty súčasne slúžia ako obslužné plošiny pre údržbu a opravy technologických zariadení. Všetky zariadenia vnútri nádrží (čerpadlá, miešadlá atď.) sú prispôsobené tak, že umožňujú ich ľahkú a rýchlu výmenu. Kontajnerové nádrže môžu byť umiestnené na povrchu, ako polozapustené, alebo úplne zapustené.

Podľa klimatických podmienok budú vybavené vhodnou tepelnou izoláciou. V dolnej časti sú už namontované ponorené zariadenia. Na hornej časti je umiestnená obslužná plošina s uloženými segmentmi rozvodných potrubí. Na mieste montáže sa obe časti spoja a zatesnia. Vnútorné povrchy nádrže a krytov sú opatrené špeciálnym náterom s obsahom zinku odolnému voči čistenej vode.

K základným kontajnerovým modulom dodávame aj obslužné kontajnery, v ktorých sú umiestnené doplnkové technológie, riadiace centrum, dúchareň. Čistiareň je predmontovaná a pri inštalácii na mieste je potrebné len vzájomné prepojenie potrubí, elektrorozvodov, procesných nádrží a napojenie na čerpaciu stanicu OV.

Využitie čistiarne

chránené oblasti

krízové oblasti

komerčné objekty

priemyselné objekty

obce

Inovatívne riešenie

Membránový bioreaktor - MBR je zariadenie pre dokonalé čistenie odpadových vôd.

Vyčistená voda je nasávaná cez mikro póry (0,04μm) v stenách tisícoch jemných vlákien membránového bioreaktora. Takto vyčistená voda neobsahuje takmer žiadne nerozpustené látky, ani väčšinu baktérií a preto je možné ju využívať ako úžitkovú vodu na závlahy a pre obnovu prírodných vodných plôch a mokradí.

viac o procese čistenia

Návrh umiestenenia Water Beast 700 v blízkosti chránenej krajinnej oblasti

Typickým miestom pre osadenie kontajnerovej ČOV s MBR je aglomerácia menších obcí a osád v horských oblastiach s rekreačnými zariadeniami so športoviskami, hotelmi a penziónmi. Tu je príležitosť na opätovné využitie kvalitne vyčistenej vody a tiež možnosť jej zadržania v území. Vyprodukovaný odvodnený stabilizovaný kal z ČOV je vhodné využiť v miestnych kompostárňach a na poľnohospodárske účely v rastlinnej výrobe.

Výhody čistiarní Water Beast

vysoká účinnosť čistenia, pre niektoré ukazovatele až 99%

využitie vyčistenej vody ako úžitkovej vody, možnosť vypúšťania do málo vodnatých tokov

možnosť financovania prostredníctvom Eurofondov, bánk a lízingu

úspora nákladov spojených s budovaním sústavy betónových nádrží

veľmi krátka doba výroby, montáže a uvedenia do prevádzky, 3-6 mesiacov

plnoautomatická a takmer bezobslužná prevádzka

aplikácia na vzdialené riadenie a kontrolu stavu z PC, smartfónu alebo tabletu

zastavanej plochy oproti konvenčným ČOV a nízke stavebné náklady

Na stiahnutie

Vzdialené ovládanie

Najnovšia generácia PLC, databázového a vizualizačného systému pracuje pod systémom Android aj iOS. Po pripojení cez internet umožňuje kedykoľvek sledovať stav, korigovať automatické riadenie ČOV, či prepnúť chod do manuálneho režimu. Vizualizačný systém poskytuje včasné upozornenie na zmeny procesných hodnôt mimo požadované rozsahy, čím dokáže predísť havarijným stavom ČOV. Pre servisné účely je možné spätne monitorovať všetky stavy, alarmy a hlásenia. Prostredníctvom vzdialenej diagnostiky a preventívnej údržby tak podstatne znižuje servisné náklady a pomáha predvídať potencionálne havarijné stavy. Ponúkame možnosť pripojenia na dispečing výrobcu. Samozrejmosťou je štatistické vyhodnotenie vybraných procesných veličín, ktoré prezentujú množstvo vyčistenej vody a spotrebu energie vo zvolených časových intervaloch.

viac o opciách a prevádzkách

Kontaktujte nás


Kontakty

PhDr. Norbert Skyrčák

konateľ,
predaj čistiarní

info@tercial.sk