Doplnkové technické vybavenie ČOV

Oddelenie balastných vôd od vôd odpadových - OP1

Táto opcia je nevyhnutná v mieste jednotnej kanalizácie. Zariadenie – odľahčovacia komora (OK) – je umiestnené v predradenej šachte pred vtokom OV do čerpacej stanice. OK je certifikovaný hotový výrobok, ktorý umožňuje privádzať na ČOV objem odpadových vôd Qmax. a odľahčovať objem OV do by-passu, nariedený v pomere požadovanom legislatívou, ktoré budú odtekať do recipienta buď cez dažďovú nádrž, alebo priamo. Plnenie dažďovej nádrže umožňuje motoricky ovládané šupátko, ktoré otvára a uzatvára vstup do dažďovej nádrže z by-passu. V prípade prívalových dažďov sa otvorí šupátko z by-passu do do retenčnej nádrže dažďovej vody. V normálnej prevádzke je šupátko do ČOV v otvorenej polohe do by-passu zatvorené. V prípade prívalových dažďov sa vtok do čističky uzavrie a súčasne sa otvorí vtok do by-passu, alebo do retenčnej nádrže dažďovej vody. Ovládanie môže byť diaľkové, alebo automaticky pomocou dažďového senzora.

Odvodnenie kalu – OP2

Základné prevedenie počíta s odvodom aeróbne stabilizovaného kalu, gravitačne zahusteného na 20-25 g/l pomocou fekálneho vozu do najbližšej veľkej čističky na ďalšie spracovanie. V prípade, ak nie je taká možnosť, ponúkame doplniť dodávku o zariadenie na odvodnenie kalu lisovaním pomocou závitového, alebo sitopásového lisu. Vylisovaný kalový koláč obsahuje 20% sušiny a jeho ďalšie využitie musí byť v súlade s legislatívou o nakladaní s čistiarenskými kalmi. Možno ho využiť ako hnojivo do záhrady, alebo na pole. Voda z lisu – filtrát – nateká do zbernej nádrže a čerpadlom sa vracia do akumulačnej sekcie procesnej nádrže. Zariadenie je umiestnené v samostatnom kontajneri spolu zariadením na zarábanie a dávkovanie flokulantu do kalu pred lisovacím procesom. Kompostovaný kal je možné využiť ako kvalitné hnojivo do záhrad a na polia.

Spätné využitie vyčistenej vody – OP3

Kvalita vyčistenej OV a jej nezávadnosť umožňuje jej spätné využitie na oplachovanie technického vybavenia pre predčistenie OV, zariadení na odvodnenie kalu, v sociálnych zariadeniach na splachovanie WC, údržbu zelene v areáli ČOV a pod. Ďalšie využitie vyčistenej OV je možné pri jej použití ako úžitkovej vody pre poľnohospodárstvo, napr. na závlahy počas vegetačného obdobia a iné účely. Zariadenie pozostáva z tlakovej vodárne napojenej na rozvodné potrubie do miest jej priamej spotreby. Vyčistená OV nespotrebovaná na vyššie uvedené účely odteká do recipienta, do mokradí a pod.

Odstraňovanie fosforečnanov – OP4

Táto opcia je vhodná pre väčšie výkony a vysoké znečistenie odpadných vôd fosforečnými zlúčeninami a všade tam, kde to budú vyžadovať orgány ŽP. Čistenie prebieha technológiou simultánneho zrážania. Bežne sa fosfor zráža pomocou železitých, alebo železito-hlinitých koagulantov, dávkovaných do denitrifikačnej sekcie. Zariadenie pozostáva zo samostatného zásobníka roztoku a dávkovacieho čerpadla, ktorý dávkuje chemikáliu do denitrifikačnej nádrže v nastavenom pomere.

Solárne panely – OP5

Na ČOV je možné využiť solárnu energiu nainštalovaním fotovoltaických článkov. Z nich získaná elektrická energia je využívaná na osvetlenie, ako záložný zdroj pre riadiaci systém, prípadne pre pohon časti technologických zariadení. Solárny systém prispieva k zníženiu prevádzkových nákladov na elektrickú energiu.

Obslužné prevádzky ČOV

Obslužné prevádzky slúžia pre zabezpečenie energií, prevádzkových médií a celkový chod čistiaceho procesu v základnom prevedení. Umiestnenie týchto prevádzok je navrhnuté v transportných 20’ kontajneroch rozmerov 6 x 2,4 x 2,52 m dodávané s nasledovným vybavením:

Prevádzka dúchadiel – K1

Zariadenie v kontajneri zabezpečuje potrebu stlačeného vzduchu pre aeráciu v sekcii nitrifikácie, pre modul bioreaktora a mamutkového čerpadla. Tu sú umiestnené 3 ks rootsových dúchadiel, 1 ks pre nitrifikáciu, 1 ks pre modul bioreaktora a jeden záložný s automatickým štartom do jednej, alebo druhej vetvy. Ďalej potrubné rozvody, súprava armatúr a snímačov. Prevádzka je riadená z centrálneho velína umiestneného v K3. Výkon dúchadiel je riadený pomocou frekvenčných meničov a v nitrifikácii aj na základe údajov z kyslíkovej sondy.

Prevádzka automatického riadenia bioreaktora – K2

V kontajneri je umiestnená vyrovnávacia nádrž vyčistenej vody, reverzačné čerpadlá pre odsávanie vody z bioreaktora do vyrovnávacej nádrže. Pri reverznom chode súčasne zabezpečujú preplach membrán. Výkon čerpadiel je riadený pomocou frekvenčných meničov na základe snímačov tlaku a prietoku. Pri prekročení nastaveného odporu membrán automaticky prepínajú spätný chod na premytie. Ak je to potrebné, tak je tu umiestnený aj kontajner s Fe-koagulantom na zrážanie fosforu. Na vyrovnávaciu nádrž je tiež napojená automatická vodáreň, ktorá zabezpečuje tlakovú vodu pre rotačné sito, linku odvodnenia kalu a iné využitie očistenej vody pre užitkové účely. Ďalej sa tu nachádzajú nádrže s chemikáliami uložené v bezpečnostných vaniach a dávkovacie čerpadlá chemikálií, ktoré vo vybraných cykloch počas preplachu membrán vstrekne dávku chemikálie (chlórnanu sodného, alebo roztoku kyseliny citrónovej) priamo na vstupe preplachovej vody do modulu bioreaktora.

Velín a sociálne zariadenie – K3

Tu sa nachádza miestnosť centrálnej elektrorozvodne a riadiaceho systému pre automatické riadenie technologického procesu čistenia OV, ovládanie vonkajšieho osvetlenia, vykurovania, bezpečnostných kamier a pod. s priamym napojením na internetovú sieť. V ďalšej časti sa nachádza sociálne zariadenie s WC, sprchou a šatňou pre občasnú obsluhu, taktiež laboratórium so základným vybavením pre odber vzoriek a vykonanie potrebných rozborov OV a kalov.

Kontaktujte nás


Kontakty

PhDr. Norbert Skyrčák

konateľ,
predaj čistiarní

info@tercial.sk