Proces čistenia

Vstupná čerpacia stanica – 1

Vstupná čerpacia stanica slúži k prečerpávaniu splaškových vôd z úrovne prítokovej kanalizácie do akumulačnej sekcie procesnej nádrže. Čerpaciu stanicu tvorí šachta priemeru 2-2,5m. Jej hĺbka je závislá od hĺbky vstupnej kanalizácie, nerovnomernosti prítoku a je plne prispôsobená miestnym podmienkam. Súčasťou ČS je hrablicový kôš na zachytenie pevných nečistôt s medzerami medzi jednotlivými hrablicami 20 – 25mm. Kôš sa po zaplnení vysype do zbernej nádoby pomocou konzolového stĺpového žeriavu. Čerpadlá v čerpacej stanici budú navrhnuté na maximálny výpočtový prítok. Jedno čerpadlo je pre druhé 100 % zálohou.

Mechanické predčistenie – 2

Mechanické predčistenie zabezpečujú jednak hrablicový kôš vo vstupnej ČS a následne rotačné sito s otvormi priemeru 0,5mm. Tu sa odseparujú z prítokových odpadných vôd nerozpustné látky s veľkosťou nad 0,5mm. Nečistoty sú otáčaním bubna vyhrňované do sklzu a do pristaveného kontajnera. Rotačné sito je umiestené nad akumulačnou sekciou procesnej nádrže.

Akumulačná sekcia – 3

Akumulačná nádrž slúži k vyrovnávaniu nerovnomernosti prítoku v priebehu dňa a tým zabezpečuje kontinuálny a rovnomerný proces čistenia v nasledujúcich sekciách. V tejto sekcii sú umiestnené ponorné čerpadlá, ktoré prečerpávajú vodu do nasledujúcej denitrifikačnej sekcie. Čerpadlo je zapínané a vypínané od nastavenia snímača hladiny a poklesu hladiny v ďalších sekciách. V nádrži je taktiež umiestnené ponorné vrtuľové miešadlo, ktoré zabezpečuje homogenizáciu vody určenej na čistenie. Do akumulačnej sekcie sa tiež vracia voda z odvodňovacej sekcie kalu.

Denitrifikačná sekcia – 4

Denitrifikačná sekcia je umiestnená za akumulačnou nádržou a slúži k odstraňovaniu dusíkatého znečistenia z odpadovej vody a to konverziou dusičnanových a dusitanových foriem dusíku na plynný dusík. Zároveň tu dochádza aj k čiastočnému odbúravaniu uhlíkatého znečistenia pochádzajúceho z organického substrátu. K správnej funkcii denitrifikačného reaktoru je potrebná neustála homogenizácia jeho obsahu nainštalovaným ponorným vrtuľovým miešadlom. Do tejto sekcie ústi tiež prívod recirkulácie, ktorá zabezpečuje vracanie aktivovaného kalu zo sekcie membránového bioreaktora.

Nitrifikačná sekcia – 5

Nasleduje za denitrifikačnou sekciou, do ktorej priteká gravitačne cez prepadovú hranu zmes čistenej vody a aktivovaného kalu. Nitrifikačná sekcia umožňuje biologické odstraňovanie uhlíkatého znečistenia, čím dochádza k redukcii CHSK a BSK5 a zároveň tu dochádza k oxidácii dusíkatého znečistenia vo forme amoniakálneho dusíka až na dusičnany. Tento proces vyžaduje okysličovanie čistenej vody. Pre tento účel sú na dne nádrže rozmiestnené jemnobublinné membrány, ktoré zabezpečujú rovnomerné prúdenie vzduchu celou plochou sekcie. Potrebné množstvo a tlak vzduchu zabezpečuje sada dúchadiel umiestnených v dúcharni.

Membránový bioreaktor - MBR – 6

Čistená voda priteká do sekcie prepadom z nitrifikačnej sekcie. V sekcii je umiestnený membránový bioreaktor osadený membránovými jednotkami s celkovou plochou 420m2. Cez póry v stenách membrán o veľkosti 0,04μm sa z vnútra dutých vlákien odsáva vyčistená voda zbavená aktivovaného kalu a baktérií do zbernej nádrže na vyčistenú vodu. Prúdenie zmesi čistenej vody s kalom okolo vonkajších stien membrán je riešené pomocou aeračného systému umiestneného v spodnej časti bioreaktora. Proces filtrácie cez membrány prebieha v následnom režime: Odsávaním vyčistenej vody z nádrže bioreaktora dochádza v sekcii k zahusťovaniu kalu. Spolu s bioreaktorom sú v sekcii umiestnené ponorné čerpadlá so zálohou. Tieto zabezpečujú nasledovné funkcie: čerpadlá zabezpečujú kontinuálne čerpanie vratného kalu znovu do procesu čistenia v denitrifikačnej sekcii. Koeficient recirkulácie je nastaviteľný v rozsahu 2–5 násobku výkonu ČOV. Mamutkové čerpadlo sa automaticky spúšťa pri dosiahnutí hustoty kalu v sekcii bioreaktora na úroveň 12-15g/l a odčerpáva prebytočný kal do kalovej nádrže (kalojemu).

Kalové hospodárstvo – 7

Poslednou sekciou v procesnej nádrži je kalová nádrž, ktorá je deliacou prepážkou rozdelená do dvoch častí s rôznym objemom. Do prvej časti, ktorej objem zaberá ¾ kalojemu, je prečerpávaný prebytočný kal z MBR sekcie a v tejto nádrži dochádza nielen ku gravitačnému zahusťovaniu kalu a odsadeniu kalovej vody, ale tiež k dokončeniu stabilizácie kalu, keďže je vybavená miešadlom aj prevzdušnením. Odsadená kalová voda cez prepážku prepadá do druhej časti nádrže a po jej naplnení je ponorným čerpadlom čerpaná do akumulačnej nádrže. Homogenizovaný kal so sušinou približne 20-30g/l, ktorá je sledovaná kalovou sondou, môže byť odčerpávaný fekálnym vozidlom, alebo čerpaný na linku odvodnenia kalu.

Kontaktujte nás


Kontakty

PhDr. Norbert Skyrčák

konateľ,
predaj čistiarní

info@tercial.sk